PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO

Nadační fond ŠKODA AUTO, založen společností ŠKODA AUTO a.s. jako nejvýznamnějším stakeholderem v regionu Rychnovska, si je vědom své společenské odpovědnosti a má zájem na zvýšení kvality života v regionu v sociální a zdravotní oblasti. Veden tímto zájmem Nadační fond ŠKODA AUTO poskytl společnosti PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. peněžní prostředky ve výši 300 000 Kč, a to za účelem realizace projektu s názvem Sociální začlenění a zlepšení soběstačnosti.

V prostorách Domu s pečovatelskou službou proběhla rekonstrukce bytů, kde vznikly 4 bezbariérové bytové jednotky se 7 místy pro klienty s výrazně sníženou soběstačností a mobilitou.

Nadační fond ŠKODA AUTO nám poskytl peněžní prostředky na dofinancování tří důležitých oblastí pro zachování a začlenění klienta do běžného života.

Největší položkou v rozpočtu byl nákup komunikačních terminálů ,,sestra-pacient“ na přivolání pomoci.

Další větší položkou byl nákup skříní pro uložení osobních věcí klienta a zároveň tyto skříně poslouží k uložení pomůcek pro aktivizační činnosti.

Poslední položkou byl nákup malých jednoduchých kuchyňských linek, které neslouží jako typické kuchyňské linky pro samostatné vaření, ale mají podporovat klienty při obnovování soběstačnosti a navrácení se do běžného života prováděním jednoduchých činností spojených s přípravou a úpravou jídla a pití.

Tímto děkujeme Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO za peněžitou podporu, díky níž mohlo vzniknout v našem regionu 7 míst pro osoby se sníženou soběstačností a mobilitou, kde těmto osobám budeme poskytovat sociálně zdravotní péči a podporovat je při návratu do běžného života.

V Rychnově n. Kn. dne 22. února 2023

 

 

Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK

Projekt nákupu pětice osobních vozů Nissan Leaf a dvou užitkových vozidel Nissan e-NV200 je spolufinancován Integrovaným regionálním operačním programem v rámci 30. Výzvy IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1.

Tento projekt je zaměřen na zvýšení hospodárnosti terénních sociálních služeb poskytovaných klientům v obcích Rychnovska tak, aby bylo možné zachovat či zvýšit dostupnost a četnost těchto služeb. Elektromobily budeme využívat pro poskytování terénních sociálních služeb a rozšíření počtu klientů a frekvence těchto služeb. Vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky a dodavatelem všech vozidel se stala společnosti AUTO IN s.r.o. z Pardubic. Vozidla byla naší společnosti předána dne 19. 3. 2019 v Rychnově nad Kněžnou.

Díky modernímu a početnějšímu vozovému parku budeme moci nabídnout terénní sociální služby i občanům dalších obcí správního území ORP Rychnov nad Kněžnou.

Postupnou náhradou určitého počtu vozidel s konvenčním motorem chceme i v budoucnu využívat ekologicky šetrná vozidla, která neznečišťují ovzduší, nezatěžují obyvatele hlukem a snižují spotřebu přírodních zdrojů.

 

Projekt je spolufinancován Evopskou unií

 

Evropský fond pro regionální rozvoj    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

Projekt Denní stacionář

Projekt řeší problém nevyhovujícího zázemí sociální služby Denní stacionář, kterou poskytuje žadatel-Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou svým klientům. V současné době provozuje žadatel denní stacionář o kapacitě 20 klientů v stávající budově. Prostory jsou však malé, nedostačují stávajícímu počtu klientů ani zvyšujícím se nárokům na poskytované služby a v případě zachování stávajícího stavu by žadatel musel přistoupit ke snížení stávající kapacity. To ale odporuje zvyšujícímu se zájmu o tuto službu ze strany několika cílových skupin - lidí zdravotně handicapovaných, neschopných samostatného života a jejich rodinných pečovatelů, lidí osamělých či jinak ohrožených sociálním vyloučením. Z tohoto důvodu se žadatel rozhodl využít nově budovaného objektu nízkoprahového zařízení pro poskytování sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou k přemístění stacionáře do nových, větších a dispozičně vhodnějších prostor v přízemí tohoto objektu.

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení zdravotně či jinak znevýhodněných osob a osob pečujících o závislé členy rodiny zachováním a posílením kapacity denního stacionáře. Přímým cílem projektu je vybavení nového dostatečně kapacitního denního stacionáře v Rychnově nad Kněžnou tak, aby splňoval současné hygienické i provozní nároky k příjemnému, zdravému a motivujícímu pobytu zdravotně handicapovaných a jinak závislých osob.

Celkové náklady projektu jsou 1 806 500 Kč, projekt byl realizován v období  7/17-9/18.

 

Projekt je spolufinancován Evopskou unií

 

Evropský fond pro regionální rozvoj    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR