Domov pro seniory

dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. v pl. zn.

Poslání

Domov pro seniory poskytuje prostřednictvím pobytové sociální služby pravidelnou pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku či zdravotního stavu v oblasti osobní péče a zvládání běžných denních činností. V domově pro seniory je zajištěna komplexní ošetřovatelská a zdravotní péče. Nepříznivá sociální situace nedovoluje osobám žít ve vlastním domácím prostředí a to ani za pomoci jiné sociální služby. Pobyt v domově toto prostředí vyhovujícím způsobem nahrazuje.

Principy

Společnost a její pracovníci se při poskytování služeb vždy řídí takovými pravidly, která zaručují uživatelům následující: respekt jejich individuality, zachování a chránění jejich důstojnosti, respekt jejich potřeb a práv, rovnost a partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem.           

Cílová skupina

Služba je určena zejména osobám ve věku od 60 let, které jsou těžce či úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat v domácím prostředí a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytování služby můžeme odmítnout:

 • Osobám s mentálním postižením
 • Osobám s duševní poruchou, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Osobám závislým na alkoholu, či jiných návykových látkách
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám s akutním infekčním onemocněním, jejichž stav vyžaduje karanténní opatření
 • Osobám, kterým byla v době kratší než 6 měsíců před žádostí o službu vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cíle

Orientované na uživatele:

 • Zajistit kvalitní péči a celodenní dohled
 • Posilovat soběstačnost, udržovat dovednosti klienta pro vlastní sebeobsluhu
 • Udržovat sociální kontakt s rodinou a nejbližším okolím
 • Zamezit sociálnímu vyloučení
 • Podporovat klienty při uplatňování osobních práv a zájmů
 • Respektovat individualitu klienta, chránit a zachovávat jeho důstojnost
 • Zajišťovat rovnost mezi uživatelem a poskytovatelem služby

Orientované na službu:

 • Poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatelů
 • Rozvíjet a naplňovat Standardy kvality sociální služby – Domov pro seniory
 • Zajistit vzdělávání svých pracovníků

Orientované na společnost:

 • Spolupracovat s úřady, samosprávou
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Podmínky poskytování služby

 • Odpovídající cílová skupina
 • Potřeba využívat službu – situace žadatele vyžaduje poskytnutí pobytové služby
 • Volná kapacita služby
 • Splnění formálních náležitost
  • uzavření Smlouvy o poskytování pobytové sociální služby,       
  • dodržování vnitřních pravidel pro poskytování služby  (Smlouva, Domovní řád)

Oblasti, v kterých pomoc poskytujeme    

Poskytnutí ubytování
Ubytování; Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy
Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek; Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změnách poloh; Pomoc při podávání jídla a pití; Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny; Pomoc při základní péči o vlasy a nehty; Pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti
Volnočasové a zájmové aktivity; Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociální schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Formy, dostupnost a působnost služby

Domov pro seniory je pobytovou sociální službou s kapacitou 30 klientů (muži, ženy), která je dostupná denně 24 hodin. Společné bydlení manželského páru, či společně žijících dvojic je umožněno pouze za podmínek, že oba splňují podmínky pro poskytnutí pobytové sociální služby.
Službu poskytujeme obyvatelům s trvalým bydlištěm na území Královehradeckého kraje, přednostně pak občanům s trvalým bydlištěm v Rychnově nad Kněžnou a přilehlých obcích (Lipovka, Lokot, Litohrady, Městská a Panská Habrová, Končiny, Dlouhá Ves, Roveň, Jámy, Dubno)

Platba za služby

Ceny za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jsou vyhlášeny v ceníku úhrad

Kontakt pro zájemce o službu

Sociální pracovnice
Mgr. Šárka Krausová
po-pá 7:00-15:30
tel.: 773 777 384
email: soc.pracovnice@pro-sen.eu

Dokumenty

Foto