Veřejný závazek Domova pro seniory

Poslání

Domov pro seniory poskytuje prostřednictvím pobytové sociální služby pravidelnou pomoc osobám nad 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku či zdravotního stavu v oblasti osobní péče a zvládání běžných denních činností. V domově pro seniory je zajištěna komplexní ošetřovatelská a zdravotní péče. Nepříznivá sociální situace nedovoluje osobám žít ve vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci jiné sociální služby. Pobyt v domově toto prostředí vyhovujícím způsobem nahrazuje.

Principy

Společnost a její pracovníci se při poskytování služeb vždy řídí takovými pravidly, která zaručují uživatelům následující: respekt jejich individuality, zachování a chránění jejich důstojnosti, respekt jejich potřeb a práv, rovnost a partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem.

Cíle

Orientované na uživatele:

 • Zajistit kvalitní péči a celodenní dohled
 • Posilovat soběstačnost, udržovat dovednosti klienta pro vlastní sebeobsluhu
 • Udržovat sociální kontakt s rodinou a nejbližším okolím
 • Zamezit sociálnímu vyloučení
 • Podporovat klienty při uplatňování osobních práv a zájmů
 • Respektovat individualitu klienta, chránit a zachovávat jeho důstojnost
 • Zajišťovat rovnost mezi uživatelem a poskytovatelem služby

Orientované na službu:

 • Poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatelů
 • Rozvíjet a naplňovat Standardy kvality sociální služby – Domov pro seniory
 • Zajistit vzdělávání svých pracovníků

Orientované na společnost:

 • Spolupracovat s úřady, samosprávou
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb